ព័ត៌មានជាតិ

លោកអ៊ុំចៅសង្កាត់អើយ ជួយសំអាតផង ភូមិឋានយើង ! សំរាម​ស្ថិតនៅទីតាំង #ភូមិត្រពាំងក្រពើ #សង្កាតបឹងធំ #ខណ្ឌកំបូល #រាជធានីភ្នំពេញ

លោកអ៊ុំចៅសង្កាត់អើយ ជួយសំអាតផង ភូមិឋានយើង ! សំរាម​ស្ថិតនៅទីតាំង #ភូមិត្រពាំងក្រពើ #សង្កាតបឹងធំ #ខណ្ឌកំបូល #រាជធានីភ្នំពេញ

#ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព #ចំណុចទី៦ #មានអនាម័យ មានសោភ័ណភាពល្អ និងមាន បរិស្ថានល្អ។

scn

Leave a Reply

Your email address will not be published.